Consiliere, Atitudinesși Responsabilitate pentru Adolescentii din Colegiul Tehnic „Elie Radu” (CARACTER)

Lansarea proiectului "ROSE" privind Învățământul Secundar
Liceul Tehnologic „ELIE RADU”, Municipiul Ploiești 
Proiect finanţat de Banca Mondială prin Schema de Granturi pentru Licee

Consiliere, Atitudine și Responsabilitate pentru Adolescenții din Colegiul Tehnic „Elie Radu”(CARACTER) 

Liceul Tehnologic „ELIE RADU”, Municipiul Ploiești, în calitate de beneficiar și Ministerul Educaţiei Naționale, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, denumit în continuare “MEN-UMPFE”, implementează, începând cu luna OCTOMBIE 2018, proiectul “ROSE” privind învățământul secundar.

Proiectul are o perioadă de implementare de 4 ani, cu o valoare totală de 687.580lei şi este finanţat din Fondul Băncii Mondiale prin Schema de Granturi pentru Licee.

Dat fiind faptul că până acum încercările de a creşte rata de promovare a examenului de bacalaureat au fost limitate şi sporadice, considerăm imperios necesar implementarea unui proiect prin care elevii să fie cuprinşi într-un program de formare completă, interdisciplinară şi dinamică. Proiectul Consiliere, Atitudine şi Responsabilitate pentru Adolescenţii Colegiului Tehnic „Elie Radu” (CARACTER) aduce plus valoare prin multitudinea activităților care vizează:

Scăderea ratei de abandon școlar/părăsire timpurie a școlii prin:

 • o mai bună colaborare cu părinţii elevilor, în vederea conștientizării importanței studiilor și a respectării obligaţiilor prevăzute în contractul semnat la înscrierea elevului în clasa a IX-a;
 • realizarea unor activități extracurriculare care să-i motiveze pe elevi să-și îmbunătățească frecvența la cursuri și performanțele școlare (excursii și vizite tematice; activități de consiliere psihopedagogică; activități pentru dezvoltarea competențelor tehnice și informatice, prin participare la cercul tehnic; activități pentru îmbunătățirea competențelor de comunicare în limba engleză).

Menținerea ratei de absolvire prin:

 • activități de consiliere în carieră și consiliere psihopedagogică;
 • activități remediale la materiile la care se susține examenul de bacalaureat;

Creșterea ratei de participare la examenul de bacalaureatprin:

 • activități de consiliere în carieră și consiliere psihopedagogică;
 • activități extracurriculare prin participarea la activități la cerc tehnic și cercpentru limbii străine (propunere elevi .

Creșterea ratei de promovare la examenul de bacalaureatprin:

 • ctivități remediale la materiile la care se susține examenul de bacalaureat;
 • activități de consiliere în carieră și consiliere psihopedagogică;
 • creșterea coeziunii grupurilor de elevi pentru stimularea participării la activitățile remediale organizate în școală prin oferirea unei mese calde. 

Obiectivul general se concretizează în următoarele obiective specifice:

          O1: creşterea ratei de promovare la examenul de bacalaureat cu 1,5% anual (6% în cei patru ani de proiect) prin participarea a 75 de elevi anual, 300 de elevi pe durata proiectului (din totalul de 420 de elevi) la activităţi pedagogice remediale;

          O2: lărgirea orizontului de cunoaștere în conexiune cu viața reală prin implicarea anuală a 105 elevi (420 de elevi în 4 ani de proiect) în activităţi extracurriculare;

          O3: creşterea interesului elevilor pentru studiu prin implicarea unui număr de 30 de elevi anual la activităţile de îmbunătățirea competențelor tehnice, informatice și de comunicare în limba engleză (120 de elevi în 4 ani de proiect); 

          O4: dezvoltarea abilităţilor de comunicare, relaţionare şi implicare în alegerea propriei cariere prin participarea anuală a unui număr de 75 de elevi (300 de elevi în 4 ani de proiect)la activităţi de consiliere psihopedagogică și consiliere și orientare în carieră;

 Beneficiarii direcți (grupul țintă) 

Proiectul îşi propune identificarea, motivarea şi atragerea în activităţi educative  a elevilor din liceu prin respectarea principiului egalităţii de şanse. Această acţiune pozitivă promovează principiul nediscriminării. Proiectul respectă principiul egalităţii de gen, fără a se realiza nicio deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, indiferent de rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială, convingeri, handicap, boală cronică.

Grupul țintă este format din420 de elevi (105 elevi anual) din clasele IX – XII, distribuiţi astfel:

          În anul I vor participa 105 elevi organizați astfel:
- 5 grupe de pregătire remedială/consiliere și orientare în carieră (75 de elevi): clasa a IX-a => 15 elevi/ 1 grupă, clasa a X-a => 15 elevi/ 1 grupă, clasa a XI-a => 15 elevi/ 1 grupă, clasa a XII-a => 30 de elevi/ 2 grupe;
- 1 grupă/15 elevi=> Cerc tehnic => clasele IX-XII;
- 1 grupă/15 elevi=> Limba engleză altfel  => clasele IX-XII.

          În anul II vor participa 105 elevi organizați astfel:
- 5 grupe de pregătire remedială/consiliere și orientare în carieră (75 de elevi)cu următoarea distribuție: clasa a X-a => 15 elevi/ 1 grupă, clasa a XI-a => 15 elevi/ 1 grupă, clasa a XII-a => 45 elevi/ 3 grupe; 
- 1 grupă/15 elevi=> Cerc tehnic => clasele IX-XII;
- 1 grupă/15 elevi=> Limba engleză altfel => clasele IX-XII.

          În anul III vor participa 105 elevi organizați astfel:
- 5 grupe de pregătire remedială/consiliere și orientare în carieră (75 de elevi):  cu următoarea distribuție: clasa a XI-a => 15 elevi/ 1 grupă, clasa a XII-a => 60 de elevi/ 4 grupe;
- 1 grupă/15 elevi=> Cerc tehnic => clasele IX-XII;
- 1 grupă/15 elevi=> Limba engleză altfel => clasele IX-XII.

          În anul IV vor participa 105 elevi organizați astfel:
-5 grupe de pregătire remedială/consiliere și orientare în carieră (75 de elevi):  cu următoarea distribuție: clasa a XII-a => 75 de elevi/ 5 grupe;
- 1 grupă/15 elevi=> Cerc tehnic => clasele IX-XII;
- 1 grupă/15 elevi=> Limba engleză altfel => clasele IX-XII.

Din grupul țintă fac parte 200 de elevi (50 de elevi anual) aparținând grupurilor dezavantajate: elevi de etnie rromă, elevi cu situație materială precară a familiei, elevi care fac parte din familii dezorganizate sau monoparentale, elevi cu părinți plecați la muncă în străinătate și elevi provenind din mediul rural.

Activități

Activitatea I.1 Activități remediale

Programele remediale își propun să răspundă nevoilor exprimate de către beneficiarii direcți și indirecți ai educației cu scopul de arecupera rămânerile în urmă, a acoperi lacunele acumulate, precum și de acrește nivelul cunoștințelor necesare promovării examenului de bacalaureat prin atingerea de către elevi a competențelor-cheie la disciplinele la care elevii susțin examenul de bacalaureat: limba română, matematică și disciplina la alegere.

Activitatea I.2 Activități de consiliere și orientare în carieră și consiliere psihopedagogică

Programele de consiliere și orientare în carieră și consiliere psihopedagogicăîși propun să stimuleze motivația pentru învățare a beneficiarilor direcți ai educației și să îi implice în alegerea propriei cariere.

Activitatea I.3 Dezvoltarea şi gestionarea platformei educaționale campus-virtual.colegiul-elie-radu.ro folosite În cadrul activităţilor din proiect.

Platforma educațională/Campusul virtual își propune să ofere un pachet de instrumete moderne de e-learning și mijloace de comunicare și de socializare care vor fi folosite de către beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului în desfășurarea tuturor activităților proiectului.

 Activitatea II.1.  Cercul tehnic - Activități pentru dezvoltarea competențelor tehnice și informatice

Prin participarea la cercul tehnic elevii își lărgesc orizontul creativ accesând informații de ultimă oră pe care le utilizează în aplicații practice.

Activitatea II.2 Limba engleză altfel - Activități pentru îmbunătățirea competențelor de comunicare în limba engleză

Prin participarea la orele de limba engleză din cadul proiectului elevii își îmbunătățesc competențele de comunicare necesare atât pentru construirea unei personalități armonioase,cât și pentru obținerea de rezultate bune și foarte bune la examenul de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, din cadrul examenului de bacalureat.

Activitatea II.3 Excursii și vizite tematice

Dezvoltarea personalității elevilor și a abilităților de relaționare și comunicare cu scopul de a crește interesul pentru studiu, orientare școlară și profesională, în vederea unei mai bune integrări pe piața muncii sau continuarea studiilor.

Activitatea III.1 Amenajare cabinet de consiliere psihopedagogică și orientare în  carieră

Prin această.activitate se va realiza dotarea cabinetului psihopedagogic, spaţiul amenajat pentru desfăşurarea şedinţelor de consiliere și orientare în carieră și consiliere psihopedagogică

Activitatea III.2 Amenajarea unei săli de clasă pentru activități desfășurate în cadrul proiectului 

Prin această activitate se va realizadotarea cu mobilier şi echipamente IT a spațiului amenajat pentru activitățile desfășurate în cadrul proiectului.

 

Echipa de proiect

Echipa de proiect este formată din:

 1. Ccoordonator de grant,
 2. Responsabilul financiar contabil (contabil șef)
 3. Responsabilul pentru realizarea achizițiilor şi cu organizarea, desfășurarea și monitorizarea activităților remediale